برای کسی دیگر می پرد.
دانلود فوتیج کروماکی پرواز پرنده

چــــه سختــــــه ...

به کســـی که دوسش داری بـــال و پـــر بــدی،

امــــــــــــــا

وقتــــی پریــــد واســـه یکــــی دیگــــه بــپره...