جوانمردی یک پیرمرد در حق یک کودک فقیر با پاها برهنه