جدایی زوج ها از یکدیگر

کودکان این وسط چه گناهی کرده اند؟!!!